Dịch vụ cloud VPS

Dịch vụ cloud VPS sử dụng chip gold 6133
Chi phí nâng cấp: 25,000đ/GB RAM, 25,000đ/1 core CPU, 15,000đ/ 10 GB disk
Gói đặc biệt sẽ không nâng cấp được, ngược lại nó sẽ rất rẻ

💲 Giá 70,000đ/tháng
✔️ Kích hoạt và quản lý tự động
✔️ CPU: 1 core
✔️ Memory: 1 GB
✔️ Disk: 20 GB SSD
✔️ Ip: 1 IP v4
✔️ Hệ điều hành: Windows/Linux
✔️ Băng thông: 100Mb/10Mb
✔️ Vị trí máy chủ: Việt Nam
💲 Giá 90,000đ/tháng
✔️ Kích hoạt và quản lý tự động
✔️ CPU: 1 core
✔️ Memory: 2 GB
✔️ Disk: 20 GB SSD
✔️ Ip: 1 IP v4
✔️ Hệ điều hành: Windows/Linux
✔️ Băng thông: 100Mb/10Mb
✔️ Vị trí máy chủ: Việt Nam
💲 Giá 110,000đ/tháng
✔️ Kích hoạt và quản lý tự động
✔️ CPU: 2 core
✔️ Memory: 2 GB
✔️ Disk: 20 GB SSD
✔️ Ip: 1 IP v4
✔️ Hệ điều hành: Windows/Linux
✔️ Băng thông: 100Mb/10Mb
✔️ Vị trí máy chủ: Việt Nam
💲 Giá 150,000đ/tháng
✔️ Kích hoạt và quản lý tự động
✔️ CPU: 3 core
✔️ Memory: 3 GB
✔️ Disk: 20 GB SSD
✔️ Ip: 1 IP v4
✔️ Hệ điều hành: Windows/Linux
✔️ Băng thông: 100Mb/10Mb
✔️ Vị trí máy chủ: Việt Nam
💲 Giá 250,000đ/tháng
✔️ Kích hoạt và quản lý tự động
✔️ CPU: 4 core
✔️ Memory: 6 GB
✔️ Disk: 60 GB SSD
✔️ Ip: 1 IP v4
✔️ Hệ điều hành: Windows/Linux
✔️ Băng thông: 100Mb/10Mb
✔️ Vị trí máy chủ: Việt Nam
💲 Giá 190,000đ/tháng
✔️ Kích hoạt và quản lý tự động
✔️ CPU: 3 core
✔️ Memory: 4 GB
✔️ Disk: 60 GB SSD
✔️ Ip: 1 IP v4
✔️ Hệ điều hành: Windows/Linux
✔️ Băng thông: 100Mb/10Mb
✔️ Vị trí máy chủ: Việt Nam
💲 Giá 530,000đ/tháng
✔️ Kích hoạt và quản lý tự động
✔️ CPU: 8 core
✔️ Memory: 16 GB
✔️ Disk: 60 GB SSD
✔️ Ip: 1 IP v4
✔️ Hệ điều hành: Windows/Linux
✔️ Băng thông: 100Mb/10Mb
✔️ Vị trí máy chủ: Việt Nam
💲 Giá 135,000đ/tháng
✔️ Kích hoạt và quản lý tự động
✔️ CPU: 2 core
✔️ Memory: 4 GB
✔️ Disk: 20 GB SSD
✔️ Ip: 1 IP v4
✔️ Hệ điều hành: Windows/Linux
✔️ Băng thông: 100Mb/10Mb
✔️ Vị trí máy chủ: Việt Nam
💲 Giá 190,000đ/tháng
✔️ Kích hoạt và quản lý tự động
✔️ CPU: 4 core
✔️ Memory: 4 GB
✔️ Disk: 20 GB SSD
✔️ Ip: 1 IP v4
✔️ Hệ điều hành: Windows/Linux
✔️ Băng thông: 100Mb/10Mb
✔️ Vị trí máy chủ: Việt Nam
💲 Giá 250,000đ/tháng
✔️ Kích hoạt và quản lý tự động
✔️ CPU: 4 core
✔️ Memory: 8 GB
✔️ Disk: 20 GB SSD
✔️ Ip: 1 IP v4
✔️ Hệ điều hành: Windows/Linux
✔️ Băng thông: 100Mb/10Mb
✔️ Vị trí máy chủ: Việt Nam